2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国产品在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线資料
如果您對該2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国产品在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线感興趣的話,可以
2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国产品在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线名稱: 13mm針頭式過濾器
2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国产品在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线型號: Whatman
2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国产品在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线展商: 其他品牌
2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国产品在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线文檔: 無相關文檔

簡單介紹

英国Whatman 13mm針頭式過濾器 适用于实验室少量(〈10ml〉,对样品的吸附量〈25ul.HPLC样品制备,生物样品制备。


13mm針頭式過濾器  的詳細介紹

 

13mm針頭式過濾器具体规格

 

        

Puradisc 13mm 針頭式過濾器

濾膜                            孔徑               數量/                  目錄號                                          

PVDF帶尖管 無菌    0.2um                50                     6778-1302

PVDF帶尖管              0.2um                50                     6777-1302

                                     0.45um              50                     6777-1304

PVDF無菌                   0.2um                50                     6791-1302

                                     0.45um              50                     6791-1304

PVDF                           0.2um                100                   6779-1302

                                     0.2um                500                   6792-1302

                                    0.45um              100                    6779-1304

                                     0.45um              500                   6792-1304

聚砜 無菌                   0.2um                50                    6780-1302

聚砜                             0.2um                100                   6782-1302

                                     0.45um              100                   6782-1304

聚丙烯                        0.2um                100                   6788-1302

                                     0.45um              100                   6788-1304

                                     0.45um              500                   6785-1304

PTFE帶尖管               0.2um               50                     6775-1302

                                     0.45um             50                      6775-1304

PTFE                            0.1um               100                   6784-1301

                                     0.2um               100                    6784-1302

                                     0.2um               500                    6783-1302

                                     0.45um             100                    6784-1304

                                     0.45um             500                    6783-1304

                                     1.0um               100                    6784-1310

尼龍 無菌                    0.2um               50                     6786-1302

尼龍                             0.2um               100                   6789-1302

                                     0.2um               500                    6790-1302

                                     0.45um             100                    6789-1304

                                     0.45um             500                    6790-1304

玻璃微纖維                 GF/C                100                   6822-1312

                                       GF/D                100                    6823-1327

                                      GF/F                 100                   6825-1307          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相關2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国2019精品国产品在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线在线